نوجهان

نوجهان

 اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

جهت رویداد پلاکارد نویسی و آدمک سازی نوجــــــهان موارد ذیل تاکـــید میگــــــــــــــــردد:

1-آماده سازی پوستر های بلا استفاده سال های گذشته و یا مقواهای مناسب برای طراحی

۲-آماده سازی حداقل ۱۰ شعار و متن انگیزشی و حماسی در مورد نظم جدید جهانی یا شعارهای ضد استکباری جهت ارائه به دانش آموزان

۳-آماده سازی مواد اولیه برای ساخت آدمک

۴-دعوت از مسئولین و اولیا دانش آموزان

۵-هماهنگی با کادر مدرسه برای تعطیلی یک زنگ در روز ۱۰ آبان برای اجرای رویداد

۶-ابتدا دانش آموزان در فضای حیاط مدرسه جمع شده و به اجرای هماهنگ سرود نوجهان همخوانی می پردازند

۷-پس از آن گروه بندی شده و هر گروه به ساخت آدمک و یا طراحی پلاکارد خود با موضوعات ضد استکباری و یا نظم جدید جهانی می پردازد.

۸-با پایان یافتن کار دانش آمـــوزان آثار در فضای راهروی مدرســـــــه به نمایش گذاشته میـشــــــود.

۹-همزمان با راهپیمایی روز ۱۳ آبان، دانش آموزان با پلاکارد یا آدمک خود را از مدرسه در راهپیمایی حضور خواهند یافت.

جهت پیوستن به کانال نوجهان  کلیک کنید